Pravidla

Přihlásit se, ale i zaplatit do celé Galaxy série 2012 je možné předem do 18.4.2012.

Po tomto datu se bude možné přihlásit, případně zaplatit až v den prvního závodu, tzn. 21.4. 2012 v Tálíně.

Těšíme se na vás,
pořadatelé Galaxy série.

Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR ( k nalezení v ročence MTB a na Svazu cyklistiky ). Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad.
Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že
· bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č.30/2001 Sb.
· závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochrannou přilbou
· v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
· mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
· bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
· souhlasí s tím, aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.Start mládeže do 18 let pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce.

 Finální výsledkové listiny jednotlivých závodů budou vyvěšeny v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u ředitele závodu po zaplacení poplatku ve výši 100,-Kč. O podaném protestu, pokud tomuto nevyhoví kladně sám ředitel závodu, rozhoduje do 7 dnů Sdružení bikových maratonců. Proti jejímu rozhodnutí není odvolání. V případě uznání protestu se poplatek vrací. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebo u pořadatele seriálu nebudou uznány.

Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezentace. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD PRO ZÁVODY GALAXY SÉRIE 2012

Do soutěže se započítávají body dosažené v jednotlivých kategoriích. Trasy jednotlivých závodů zařazených do soutěže jsou rozděleny do 3 skupin podle délky (trasa A, B,vl.závod dětí). Každá trasa závodů má svoje bodové ohodnocení.

KATEGORIE:

Trasa A ( delší )

muži A1 - 19 - 29 let

muži B1 - 30 - 39 let

muži C1 - 40 - 49 let

muži D1 - 50 a více let

ženy Z1 - 19 - 34 let

ženy H1 - 35 a více let

Trasa B ( kratší )

mládež Z3 - juniorky 15 - 18 let

mládež M3- junioři 15 - 18 let

muži A2 - 19 - 29 let

muži B2 - 30 - 39 let

muži C2 - 40 - 49 let

muži D2 - 50 a 59 let

muži E2 - 60 a více let

ženy Z2 - 19 - 34 let

ženy H2 - 35 a více let

tandemy TD 

Vložené závody dětí: 

. děvčata do 6 let
. chlapci do 6 let
. děvčata 7 - 9 let
. chlapci 7 - 9 let
. mladší žáci M1 (10 – 12 let)
. mladší žákyně Z1 (10 – 12 let)
. starší žáci M2 (13 – 14 let)
. starší žákyně Z2 (13 – 14 let)

Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků. Pořadatel může vypsat i další kategorie ( družstva, rodinné týmy, … ).

BODOVÁNÍ DO SERIÁLU:

Do celkového hodnocení maraton série se započítává součet pěti nejlepších bodových výsledků na jednotlivých maratónech ( trasa A, B a pro soutěž dětí vl.závod). Při rovnosti bodů v konečném hodnocení rozhoduje věk závodníka (starší závodník bude vyhodnocen jako lepší).

Podmínkou pro připsání bodů je dokončení závodu a uvedení v oficiální výsledkové listině.

Protest proti výsledkům každého jednotlivého závodu je možné podat pouze v den konání závodu a to výhradně u ředitele závodu. Pozdější reklamace nebudou uznány. Pořadatelé série neřeší reklamace výsledků jednotlivých závodů.

Reklamaci celkového pořadí soutěže je možné uplatnit výhradně u pořadatele série (novak.tomas.mail@seznam.cz) . Reklamace musí mít písemnou formu (stačí e-mail). Na neodůvodněné stížnosti nebude brán zřetel.

Body mohou být pořadatelem série odebrány závodníkovi i zpětně a to zejména z důvodů, kdy jezdec startoval neoprávněně v jiné než pravidly jemu určené kategorii, a v této kategorii získal body.

Na základě bodů dosažených v jednotlivých závodech rozlišujeme 2 základní hodnocení:

a/ Pořadí podle kategorií

b/ Pořadí týmů


Závodníci ve všech kategoriích budou bodově ohodnoceni v jednotlivých závodech mimo mistrovského závodu v Kácově následovně:

Standardní závod

Mistrovství Galaxy série 2012 - Kácov

na delší trase (A)
1.místo 100 bodů
2.místo 90 bodů
3.místo 85 bodů
4.místo 83 bodů
5.místo 82 bodů

…. Ostatní umístění – 1 bod … 86.místo 1 bod

na delší trase (A)
1.místo 150 bodů
2.místo 140 bodů
3.místo 135 bodů
4.místo 133 bodů
5.místo 132 bodů

…. Ostatní umístění – 1 bod … 136.místo 1 bod

na kratší trase (B)
1.místo 80 bodů
2.místo 70 bodů
3.místo 65 bodů
4.místo 63 bodů
5.místo 62 bodů

…. Ostatní umístění – 1 bod … 66.místo 1 bod

na kratší trase (B)
1.místo 130 bodů
2.místo 120 bodů
3.místo 115 bodů
4.místo 113 bodů
5.místo 112 bodů

…. Ostatní umístění – 1 bod … 116.místo 1 bod

Vl.závod dětí
1.místo 30 bodů
2.místo 25 bodů
3.místo 23 bodů
4.místo 21 bodů
5.místo 20 bodů

…. Ostatní umístění – 1 bod … 24.místo 1 bod

Vl.závod dětí
1.místo 40 bodů
2.místo 35 bodů
3.místo 33 bodů
4.místo 31 bodů
5.místo 30 bodů

…. Ostatní umístění – 1 bod … 34.místo 1 bod

Body vložených závodů dětí a trasy A/B v kategorii M nelze sčítat, jde o samostatnou soutěž.

 

Soutěž týmů


Týmem se rozumí účelové seskupení závodníků, kteří jsou pro týmovou soutěž řádně zaregistrováni, mají společný název týmu a svého kapitána.

Tým zakládá kapitán cestou přihlášky na www.galaxy-serie.cz a zaplacením poplatku 500,- Kč. na účet 168 378 752/0600, jako variabilní symbol rodné číslo kapitána.

Závodníci musí souhlasit se svým zařazením do týmu.

Tým musí tvořit nejméně 3 závodníci. Maximální počet zaregistrovaných členů týmu nesmí v žádném okamžiku překročit počet 6. Tým může být složen z jezdců všech kategorií ( M.A,B,C,D,E,Z,H ) Záleží jen na volbě kapitána z jakých kategorií tým složí.

Z každého závodu (pouze trasa A a B) si tým může započítat maximálně 3 nejlepší bodové zisky svých jezdců, které tito jezdci dosáhli ve svých kategoriích.

Do celkového hodnocení maraton série se započítává součet všech bodových výsledků týmu na jednotlivých maratonech !

Tým může být založen kdykoliv v průběhu sezóny. Změny v týmu (přihlášení, odhlášení jezdce) jsou libovolně možné, vždy však s podmínkou dodržení minimálního a maximálního počtu členů. Změny může provádět pouze oprávněný kapitán. Změna v složení týmu je zpoplatněna částkou 100,- Kč.

Bodovat mohou pouze jezdci řádně zaregistrovaného týmu a pouze ti, kteří jsou v den závodu na týmové soupisce.

Body, které dosáhli jezdci týmu v době před jeho založením, se do týmové soutěže nezapočítávají.

V případě vystoupení jezdce z týmu zůstávají body, které do té doby získal, jeho původnímu týmu. Pokud tedy jezdec přestupuje do jiného týmu, jeho body jsou nepřenosné.

Průběžné pořadí týmové soutěže bude pravidelně aktualizováno na www.galaxy-serie.cz

Nejlepší 3 týmy v celkovém pořadí budou slavnostně vyhlášeny při závěrečném vyhodnocení seriálu.

Celkové pořadí týmů nebude vyhlášeno pouze v případě, kdy se do soutěže zaregistruje méně jak 5 týmů.

ČASOVÝ PLÁN ZÁVODŮ SERIÁLU:

Prezentace:

den předem 19:00 – 21:00 hod
v den závodu 07:00 – 9: 30 hod

Start:

trasa A (všechny kategorie) 10:30 hod
trasa B (všechny kategorie) 11:00 hod
vložené závody dětí:
mladší žáci 11:10 hod
starší žáci 11:20 hod

*čas startů lze upřesnit pořadatelem závodu

S výjimkou závodu v Rožnově  ( čas startů dle upřesnění pořadatele závodu ).

Pořadatel závodu si vyhrazuje právo prioritního startu 30 závodníků na trase A.

OBČERSTVENÍ:
Trasa A: minimálně dvě občerstvovací stanice
Trasa B: minimálně jedna občerstvovací stanice
V cíli (trasy A, B) teplé jídlo, nápoj

CENY:
Jednotlivý závod seriálu: Pro první 3 v každé kategorii.

Seriál:
Pro první 3 v každé kategorii. Slavnostní vyhlášení GALAXY SÉRIE 2012 bude uskutečněno po ukončení seriálu v místě daném hlavním pořadatelem. Závodník, který se zúčastní všech závodů seriálu obdrží volný vstup na slavnostní vyhlášení, slevu 20% na nákup zboží v prodejnách CYKLOŠVEC a věcnou cenu od firmy CYKLOŠVEC. Uvedené slevy nelze sčítat.

PŘIHLÁŠKA:


Z důvodů urychlení prezence je možno přihlásit se ke všem závodům celého seriálu vč.přihlášení do soutěže týmů předem do 18. 4. 2O12

a zaplacením poplatků na účet 168 378 752/0600, jako variabilní symbol uveďte svoje rodné číslo.

- přihláška jednotlivce k závodům celého seriálu ( kat. M,A,B,C,D,E,Z,H ) … 2 200,-Kč

- cena 1 závodu při přihlášení na celou sérii ... 275,-Kč

- přihlášky týmu k závodům celého seriálu ( kat. M,A,B,C,D,E,Z,H ) … 500,-Kč

Závodník po uhrazení uvedeného poplatku je automaticky přihlášen předem na všechny závody seriálu.

Celoseriové startovné při neúčasti v jednotlivém závodě je nepřenosné !!!

STARTOVNÉ:

Startovné

· 10 dnů PŘEDEM 350,- Kč - 400 Kč
Pro uznání zlevněného startovného je rozhodující

datum doručení částky pořadateli

· NA MÍSTĚ 450,- Kč - 500 Kč

Vložené závody dětí na místě 50,- Kč

Výši a způsob zaplacení startovného stanoví pořadatel jednotlivých závodů. Ve všech případech uvádějte jako variabilní symbol svoje rodné číslo. Je možno platit najednou jedním dokladem za více osob, v tom případě zašlete všechny přihlášky v jedné obálce. Originál dokladu o zaplacení startovného vezměte s sebou k prezentaci pro případné reklamace.


Každý jezdec je povinnen přihlásit se do příslušné kategorie podle jeho věku a pohlaví.