Pravidla

Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR ( k nalezení na webu Českého svazu cyklistiky). Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad.
Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že
· bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č.30/2001 Sb.
· závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochrannou přilbou
· v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
· mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
· bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
· souhlasí s tím, aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb. Start mládeže do 18 let pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce.

 Finální výsledkové listiny jednotlivých závodů budou vyvěšeny v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u ředitele závodu po zaplacení poplatku ve výši 100,-Kč. O podaném protestu, pokud tomuto nevyhoví kladně sám ředitel závodu, rozhoduje do 7 dnů Sdružení bikových maratonců. Proti jejímu rozhodnutí není odvolání. V případě uznání protestu se poplatek vrací. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebo u pořadatele seriálu nebudou uznány.

Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezentace. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD PRO ZÁVODY GALAXY STEVENS SÉRIE 2018

Do soutěže se započítávají body dosažené v jednotlivých kategoriích. Trasy jednotlivých závodů zařazených do soutěže jsou rozděleny do 3 skupin podle délky (trasa A, B,vl.závod dětí). Každá trasa závodů má svoje bodové ohodnocení.

Kategorie hodnocené v Galaxy Stevens sérii:

Trasa A ( delší ) 
muži A1 - 19 - 29 let 
muži B1 - 30 - 39 let 
muži C1 - 40 - 49 let 
muži D1 -50 a více let 
ženy Z1 - 19 - 29 let 
ženy H1 -30 a více let

Trasa B ( kratší ) 
mládež Z3 - juniorky 15 - 18 let 
mládež M3- junioři 15 - 18 let 
muži A2 - 19 - 29 let 
muži B2 - 30 - 39 let 
muži C2 - 40 - 49 let 
muži D2 - 50 a 59 let 
muži E2 - 60 a více let 
ženy Z2 - 19 - 29 let 
ženy H2 - 30 – 39 let 
ženy F2 - 40 a více let 

Vložené závody dětí:
 

U6W děvčata do 6 let 
U6M chlapci do 6 let 
U9W děvčata 7 - 9 let
U9M chlapci 7 - 9 let
M1 mladší žáci (10 – 12 let)
Z1 mladší žákyně (10 – 12 let)
M2 starší žáci (13 – 14 let)
Z2 starší žákyně  (13 – 14 let) 

Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků. Pořadatel může vypsat i další kategorie ( družstva, rodinné týmy, … ).

BODOVÁNÍ DO SERIÁLU:

Do celkového hodnocení maraton série se započítává součet tří nejlepších bodových výsledků v jednotlivých závodech ( trasa A, B a pro soutěž dětí vl.závod). Při rovnosti bodů v konečném hodnocení rozhoduje věk závodníka (starší závodník bude vyhodnocen jako lepší).

Body závodů v kategorii M3, Z3, E2 a F2 na trase B (kratší) nelze sčítat s body  v kategorií A1. Z1, H1 a D1 na trase A (delší).

JDE O SAMOSTATNOU SOUTĚŽ !!! 

Podmínkou pro připsání bodů je dokončení závodu a uvedení v oficiální výsledkové listině.

V celkovém hodnocení se vyhlašují dospělé kategorie a kategorie mladších a starších žáků a žaček od 10 do 14 let a juniorů i juniorek 15 -18 let.

Protest proti výsledkům každého jednotlivého závodu je možné podat pouze v den konání závodu a to výhradně u ředitele závodu písemně. Pozdější reklamace nebudou uznány. Pořadatelé série neřeší reklamace výsledků jednotlivých závodů.

Reklamaci celkového pořadí soutěže je možné uplatnit výhradně u pořadatele série (maraton@cyklosvec.cz). Reklamace musí mít písemnou formu (stačí e-mail). Na neodůvodněné stížnosti nebude brán zřetel.

Body mohou být pořadatelem série odebrány závodníkovi i zpětně a to zejména z důvodů, kdy jezdec startoval neoprávněně v jiné než pravidly jemu určené kategorii, a v této kategorii získal body.

Odebrání bodů lze zpětně kromě jiného i za nerespektování povinnosti mít po celou dobu na hlavě přilbu, prokazatelné úmyslné zkrácení trati. 

Na základě bodů dosažených v jednotlivých závodech rozlišujeme pořadí podle kategorií

Závodníci ve všech kategoriích budou bodově ohodnoceni v jednotlivých závodech mimo mistrovského závodu následovně:

Standardní závod

Mistrovství Galaxy Stevens série 2018 - Kenda Tour de Brdy

na delší trase (A)
1.místo 100 bodů
2.místo 90 bodů
3.místo 85 bodů
4.místo 83 bodů
5.místo 82 bodů

…. Ostatní umístění – 1 bod … 86.místo 1 bod

na delší trase (A)
1.místo 150 bodů
2.místo 140 bodů
3.místo 135 bodů
4.místo 133 bodů
5.místo 132 bodů

…. Ostatní umístění – 1 bod … 136.místo 1 bod

na kratší trase (B)
1.místo 80 bodů
2.místo 70 bodů
3.místo 65 bodů
4.místo 63 bodů
5.místo 62 bodů

…. Ostatní umístění – 1 bod … 66.místo 1 bod

na kratší trase (B)
1.místo 130 bodů
2.místo 120 bodů
3.místo 115 bodů
4.místo 113 bodů
5.místo 112 bodů

…. Ostatní umístění – 1 bod … 116.místo 1 bod

Vl.závod dětí
1.místo 30 bodů
2.místo 25 bodů
3.místo 23 bodů
4.místo 21 bodů
5.místo 20 bodů

…. Ostatní umístění – 1 bod … 24.místo 1 bod

Vl.závod dětí
1.místo 40 bodů
2.místo 35 bodů
3.místo 33 bodů
4.místo 31 bodů
5.místo 30 bodů

…. Ostatní umístění – 1 bod … 34.místo 1 bod


Body vložených závodů dětí a trasy A/B v kategorii M a Body závodů v kategorii M3, Z3, E2 a F2 na trase B (kratší) nelze sčítat s body  v kategorií A1. Z1, H1 a D1 na trase A (delší).

JDE O SAMOSTATNOU SOUTĚŽ !!! 

ČASOVÝ PLÁN ZÁVODŮ SERIÁLU:

Prezentace:

den předem 19:00 – 21:00 hod
v den závodu 08:00 – 10:30 hod

Start:

trasa A (všechny kategorie) 11:30 hod
trasa B (všechny kategorie) 12:00 hod

vložené závody dětí: 10:00 hod  

*čas startů lze upřesnit pořadatelem závodu

Pořadatel závodu si vyhrazuje právo prioritního startu 30 závodníků na trase A.

OBČERSTVENÍ:
Trasa A: minimálně dvě občerstvovací stanice
Trasa B: minimálně jedna občerstvovací stanice
V cíli (trasy A, B) teplé jídlo, nápoj

CENY:
Jednotlivý závod seriálu: Pro první 3 v každé kategorii.

Seriál:
Pro první 3 v každé kategorii. Slavnostní vyhlášení GALAXY STEVENS SÉRIE 2018, které bude 6.10. po závodě Kenda Tour de Brdy od 18 hod. v Kamenném Újezdě u Rokycan.

Závodník, který se zúčastní všech závodů seriálu obdrží slevu 20% na nákup zboží v prodejnách CYKLOŠVEC. Uvedené slevy nelze sčítat.

STARTOVNÉ:

Startovné maximální

· 10 dnů PŘEDEM  - 450 Kč
Pro uznání zlevněného startovného je rozhodující

datum doručení částky pořadateli

· NA MÍSTĚ  - 500 Kč


Vložené závody dětí na místě 50,- Kč

- Výši a způsob zaplacení startovného stanoví pořadatel jednotlivých závodů. Ve všech případech uvádějte jako VS číslo vygenerované přihlašovacím systémem. Je možno platit najednou jedním dokladem za více osob, v tom případě zašlete informativní e-amaile na pořadatele série, který bude obsahovat jména včetně příslušných čísel ze systému, KTERÝ VÁM PŘIJDE emailem (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) V POTVRZENÍ O ZAREGISTROVÁNÍ PŘIHLÁŠKY". Originál dokladu o zaplacení startovného vezměte s sebou k prezentaci pro případné reklamace.

Každý jezdec je povinnen přihlásit se do příslušné kategorie podle jeho věku a pohlaví. Nedodržení této povinnosti je důvodem k diskvalifikaci v závodě i v celé sérii.