Pravidla

Přihlásit se, ale i zaplatit zvýhodněné startovné do celé Galaxy série 2017 je možné předem - na účet 235374760/0300
Registrace do Galaxy série zde: www.galaxy-serie.cz/rs/prihlaska-4/

Těšíme se na vás,
pořadatelé Galaxy série.

Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR ( k nalezení na webu Českého svazu cyklistiky). Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad.
Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že
· bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č.30/2001 Sb.
· závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochrannou přilbou
· v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
· mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
· bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
· souhlasí s tím, aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb. Start mládeže do 18 let pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce.

 Finální výsledkové listiny jednotlivých závodů budou vyvěšeny v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u ředitele závodu po zaplacení poplatku ve výši 100,-Kč. O podaném protestu, pokud tomuto nevyhoví kladně sám ředitel závodu, rozhoduje do 7 dnů Sdružení bikových maratonců. Proti jejímu rozhodnutí není odvolání. V případě uznání protestu se poplatek vrací. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebo u pořadatele seriálu nebudou uznány.

Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezentace. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD PRO ZÁVODY GALAXY SÉRIE 2017

Do soutěže se započítávají body dosažené v jednotlivých kategoriích. Trasy jednotlivých závodů zařazených do soutěže jsou rozděleny do 3 skupin podle délky (trasa A, B,vl.závod dětí). Každá trasa závodů má svoje bodové ohodnocení.

Kategorie hodnocené v Galaxy sérii:

Trasa A ( delší ) 
muži A1 - 19 - 29 let 
muži B1 - 30 - 39 let 
muži C1 - 40 - 49 let 
muži D1 -50 a více let 
ženy Z1 - 19 - 29 let 
ženy H1 -30 a více let

Trasa B ( kratší ) 
mládež Z3 - juniorky 15 - 18 let 
mládež M3- junioři 15 - 18 let 
muži A2 - 19 - 29 let 
muži B2 - 30 - 39 let 
muži C2 - 40 - 49 let 
muži D2 - 50 a 59 let 
muži E2 - 60 a více let 
ženy Z2 - 19 - 29 let 
ženy H2 - 30 – 39 let 
ženy F2 - 40 a více let 

Vložené závody dětí:
 

U6W děvčata do 6 let 
U6M chlapci do 6 let 
U9W děvčata 7 - 9 let
U9M chlapci 7 - 9 let
M1 mladší žáci (10 – 12 let)
Z1 mladší žákyně (10 – 12 let)
M2 starší žáci (13 – 14 let)
Z2 starší žákyně  (13 – 14 let) 

Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků. Pořadatel může vypsat i další kategorie ( družstva, rodinné týmy, … ).

BODOVÁNÍ DO SERIÁLU:

Do celkového hodnocení maraton série se započítává součet čtyř nejlepších bodových výsledků na jednotlivých maratónech ( trasa A, B a pro soutěž dětí vl.závod). Při rovnosti bodů v konečném hodnocení rozhoduje věk závodníka (starší závodník bude vyhodnocen jako lepší).

Body závodů v kategorii M3, Z3, E2 a F2 na trase B (kratší) nelze sčítat s body  v kategorií A1. Z1, H1 a D1 na trase A (delší).

JDE O SAMOSTATNOU SOUTĚŽ !!! 

Podmínkou pro připsání bodů je dokončení závodu a uvedení v oficiální výsledkové listině.

Protest proti výsledkům každého jednotlivého závodu je možné podat pouze v den konání závodu a to výhradně u ředitele závodu písemně. Pozdější reklamace nebudou uznány. Pořadatelé série neřeší reklamace výsledků jednotlivých závodů.

Reklamaci celkového pořadí soutěže je možné uplatnit výhradně u pořadatele série (maraton@cyklosvec.cz). Reklamace musí mít písemnou formu (stačí e-mail). Na neodůvodněné stížnosti nebude brán zřetel.

Body mohou být pořadatelem série odebrány závodníkovi i zpětně a to zejména z důvodů, kdy jezdec startoval neoprávněně v jiné než pravidly jemu určené kategorii, a v této kategorii získal body.

Odebrání bodů lze zpětně kromě jiného i za nerespektování povinnosti mít po celou dobu na hlavě přilbu, prokazatelné úmyslné zkrácení trati. 

Na základě bodů dosažených v jednotlivých závodech rozlišujeme 2 základní hodnocení:

a/ Pořadí podle kategorií

b/ Pořadí týmů

Závodníci ve všech kategoriích budou bodově ohodnoceni v jednotlivých závodech mimo mistrovského závodu následovně:

Standardní závod

Mistrovství Galaxy série 2017 Náměšť

na delší trase (A)
1.místo 100 bodů
2.místo 90 bodů
3.místo 85 bodů
4.místo 83 bodů
5.místo 82 bodů

…. Ostatní umístění – 1 bod … 86.místo 1 bod

na delší trase (A)
1.místo 150 bodů
2.místo 140 bodů
3.místo 135 bodů
4.místo 133 bodů
5.místo 132 bodů

…. Ostatní umístění – 1 bod … 136.místo 1 bod

na kratší trase (B)
1.místo 80 bodů
2.místo 70 bodů
3.místo 65 bodů
4.místo 63 bodů
5.místo 62 bodů

…. Ostatní umístění – 1 bod … 66.místo 1 bod

na kratší trase (B)
1.místo 130 bodů
2.místo 120 bodů
3.místo 115 bodů
4.místo 113 bodů
5.místo 112 bodů

…. Ostatní umístění – 1 bod … 116.místo 1 bod

Vl.závod dětí
1.místo 30 bodů
2.místo 25 bodů
3.místo 23 bodů
4.místo 21 bodů
5.místo 20 bodů

…. Ostatní umístění – 1 bod … 24.místo 1 bod

Vl.závod dětí
1.místo 40 bodů
2.místo 35 bodů
3.místo 33 bodů
4.místo 31 bodů
5.místo 30 bodů

…. Ostatní umístění – 1 bod … 34.místo 1 bod


Body vložených závodů dětí a trasy A/B v kategorii M a Body závodů v kategorii M3, Z3, E2 a F2 na trase B (kratší) nelze sčítat s body  v kategorií A1. Z1, H1 a D1 na trase A(delší).

JDE O SAMOSTATNOU SOUTĚŽ !!! 

 Soutěž týmů

Týmem se rozumí účelové seskupení závodníků, kteří jsou pro týmovou soutěž řádně zaregistrováni, mají společný název týmu a svého kapitána.

Tým zakládá kapitán cestou přihlášky na www.galaxy-serie.cz a zaplacením poplatku 1.000,- Kč. na účet, jako variabilní symbol rodné číslo kapitána.

Závodníci musí souhlasit se svým zařazením do týmu.

Tým musí tvořit nejméně 3 závodníci. Maximální počet zaregistrovaných členů týmu nesmí překročit počet 7. Tým může být složen z jezdců všech kategorií ( M.A,B,C,D,E,Z,H,F ) Záleží jen na volbě kapitána z jakých kategorií tým složí.

Z každého závodu (pouze trasa A a B) si tým může započítat maximálně 3 nejlepší bodové zisky svých jezdců, které tito jezdci dosáhli ve svých kategoriích násoben příslušným koeficientem stanoveným pořadatelem série pro danou sezónu.

Do celkového hodnocení maraton série se započítává součet všech bodových výsledků týmu na jednotlivých maratonech !
 

Tým může být založen kdykoliv v průběhu série. Změny v týmu (přihlášení, odhlášení jezdce) nejsou v průběhu série možné! Bodovat mohou pouze jezdci řádně zaregistrovaného týmu a pouze ti, kteří jsou v den závodu na týmové soupisce.

Bodovat mohou pouze jezdci řádně zaregistrovaného týmu a pouze ti, kteří jsou v den závodu na týmové soupisce.

Pro účely bodování týmů budou po každém závodě pro každou trať vytvořeny dva žebříčky celkového pořadí – zvlášť jen pro muže a zvlášť jen pro ženy. Bodový přínos člena týmu se získá součtem jeho bodů za umístění v jeho kategorii a bodů získaných za celkové pořadí v žebříčku mužů, resp. žebříčku žen na dané trati dle následující tabulky:

DELŠÍ TRASA (A)KRATŠÍ TRASA (B)
žebříček mužů
1. místo 100 bodů
2. místo 99,5 bodu
… každé další místo -0,5 bodu
200. místo 0,5 bodu
201. a další místa 0 bodů
žebříček mužů
1. místo 80 bodů
2. místo 79,5 bodu
… každé další místo -0,5 bodu
160. místo 0,5 bodu
161. a další místa 0 bodů
žebříček žen
1. místo 100 bodů
2. místo 99,5 bodu
… každé další místo -0,5 bodu
200. místo 0,5 bodu
201. a další místa 0 bodů
žebříček žen
1. místo 80 bodů
2. místo 79,5 bodu
… každé další místo -0,5 bodu
160. místo 0,5 bodu
161. a další místa 0 bodů

Příklad: Závodník se umístí na trase A v celkovém pořadí na 20. místě mezi muži a ve své kategorii skončí na 5. místě. Do soutěže týmů si připíše 82 bodů za umístění ve své kategorii a 90,5 bodů za umístění v celkovém pořadí – celkem tedy pro tým získá 172,5 bodu.

Průběžné pořadí týmové soutěže bude pravidelně aktualizováno na www.galaxy-serie.cz

Nejlepší 3 týmy v celkovém pořadí budou slavnostně vyhlášeny při závěrečném vyhodnocení seriálu.

Celkové pořadí týmů nebude vyhlášeno pouze v případě, kdy se do soutěže zaregistruje méně jak 3 týmy.

ČASOVÝ PLÁN ZÁVODŮ SERIÁLU:

Prezentace:

den předem 19:00 – 21:00 hod
v den závodu 08:00 – 10:30 hod

Start:

trasa A (všechny kategorie) 11:30 hod
trasa B (všechny kategorie) 12:00 hod

vložené závody dětí: 10:00 hod  

*čas startů lze upřesnit pořadatelem závodu

Pořadatel závodu si vyhrazuje právo prioritního startu 30 závodníků na trase A.

OBČERSTVENÍ:
Trasa A: minimálně dvě občerstvovací stanice
Trasa B: minimálně jedna občerstvovací stanice
V cíli (trasy A, B) teplé jídlo, nápoj

CENY:
Jednotlivý závod seriálu: Pro první 3 v každé kategorii.

Seriál:
Pro první 3 v každé kategorii. Slavnostní vyhlášení GALAXY SÉRIE 2017

Závodník, který se zúčastní všech závodů seriálu obdrží slevu 20% na nákup zboží v prodejnách CYKLOŠVEC. Uvedené slevy nelze sčítat.

STARTOVNÉ:

Startovné maximální

· 10 dnů PŘEDEM  - 400 Kč
Pro uznání zlevněného startovného je rozhodující

datum doručení částky pořadateli

· NA MÍSTĚ  - 500 Kč


Vložené závody dětí na místě 50,- Kč

- Výši a způsob zaplacení startovného stanoví pořadatel jednotlivých závodů. Ve všech případech uvádějte jako VS číslo vygenerované přihlašovacím systémem. Je možno platit najednou jedním dokladem za více osob, v tom případě zašlete informativní e-amaile na pořadatele série, který bude obsahovat jména včetně příslušných čísel ze systému, KTERÝ VÁM PŘIJDE emailem (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) V POTVRZENÍ O ZAREGISTROVÁNÍ PŘIHLÁŠKY". Originál dokladu o zaplacení startovného vezměte s sebou k prezentaci pro případné reklamace.

Každý jezdec je povinnen přihlásit se do příslušné kategorie podle jeho věku a pohlaví. Nedodržení této povinnosti je důvodem k diskvalifikaci v závodě i v celé sérii.