PRAVIDLA

Přihlásit se, ale i zaplatit do celé Galaxy série 2014 je možné předem do 20.4.2014.

Po tomto datu se bude možné přihlásit, případně zaplatit až v den prvního závodu, tzn. 3.5. 2014 v Tálíně.

Těšíme se na vás,
pořadatelé Galaxy série.

Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR ( k nalezení v ročence MTB a na Svazu cyklistiky ). Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad.
Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že
· bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č.30/2001 Sb.
· závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochrannou přilbou
· v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
· mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
· bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
· souhlasí s tím, aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.Start mládeže do 18 let pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce.

 Finální výsledkové listiny jednotlivých závodů budou vyvěšeny v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u ředitele závodu po zaplacení poplatku ve výši 100,-Kč. O podaném protestu, pokud tomuto nevyhoví kladně sám ředitel závodu, rozhoduje do 7 dnů Sdružení bikových maratonců. Proti jejímu rozhodnutí není odvolání. V případě uznání protestu se poplatek vrací. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebo u pořadatele seriálu nebudou uznány.

Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezentace. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD PRO ZÁVODY GALAXY SÉRIE 2014

Do soutěže se započítávají body dosažené v jednotlivých kategoriích. Trasy jednotlivých závodů zařazených do soutěže jsou rozděleny do 3 skupin podle délky (trasa A, B,vl.závod dětí). Každá trasa závodů má svoje bodové ohodnocení.

Kategorie hodnocené v Galaxy sérii:

Trasa A ( delší ) 
muži A1 - 19 - 29 let 
muži B1 - 30 - 39 let 
muži C1 - 40 - 49 let 
muži D1 -50 a více let 
ženy Z1 - 19 - 29 let 
ženy H1 -30 a více let

Trasa B ( kratší ) 
mládež Z3 - juniorky 15 - 18 let 
mládež M3- junioři 15 - 18 let 
muži A2 - 19 - 29 let 
muži B2 - 30 - 39 let 
muži C2 - 40 - 49 let 
muži D2 - 50 a 59 let 
muži E2 - 60 a více let 
ženy Z2 - 19 - 29 let 
ženy H2 - 30 – 39 let 
ženy F2 - 40 a více let 
tandemy TD

Vložené závody dětí: 
U6W děvčata do 6 let 
U6M chlapci do 6 let 
U9W děvčata 7 - 9 let

U9M chlapci 7 - 9 let

M1 mladší žáci (10 – 12 let)

Z1 mladší žákyně (10 – 12 let)

M2 starší žáci (13 – 14 let)

Z2 starší žákyně  (13 – 14 let) 

Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků. Pořadatel může vypsat i další kategorie ( družstva, rodinné týmy, … ).

BODOVÁNÍ DO SERIÁLU:

Do celkového hodnocení maraton série se započítává součet pěti nejlepších bodových výsledků na jednotlivých maratónech ( trasa A, B a pro soutěž dětí vl.závod). Při rovnosti bodů v konečném hodnocení rozhoduje věk závodníka (starší závodník bude vyhodnocen jako lepší).

Body závodů v kategorii M3, Z3, E2 a F2 na trase B (kratší) nelze sčítat s body  v kategorií A1. Z1, H1 a D1 na trase A (delší).

JDE O SAMOSTATNOU SOUTĚŽ !!! 

Podmínkou pro připsání bodů je dokončení závodu a uvedení v oficiální výsledkové listině.

Protest proti výsledkům každého jednotlivého závodu je možné podat pouze v den konání závodu a to výhradně u ředitele závodu písemně. Pozdější reklamace nebudou uznány. Pořadatelé série neřeší reklamace výsledků jednotlivých závodů.

Reklamaci celkového pořadí soutěže je možné uplatnit výhradně u pořadatele série (novak.tomas.mail@seznam.cz) . Reklamace musí mít písemnou formu (stačí e-mail). Na neodůvodněné stížnosti nebude brán zřetel.

Body mohou být pořadatelem série odebrány závodníkovi i zpětně a to zejména z důvodů, kdy jezdec startoval neoprávněně v jiné než pravidly jemu určené kategorii, a v této kategorii získal body.

Odebrání bodů lze zpětně kromě jiného i za nerespektování povinnosti mít po celou dobu na hlavě přilbu, prokazatelné úmyslné zkrácení trati. 

Na základě bodů dosažených v jednotlivých závodech rozlišujeme 2 základní hodnocení:

a/ Pořadí podle kategorií

b/ Pořadí týmů


Závodníci ve všech kategoriích budou bodově ohodnoceni v jednotlivých závodech mimo mistrovského závodu v JISTEBNICI následovně:

Standardní závod

Mistrovství Galaxy série 2014

na delší trase (A)
1.místo 100 bodů
2.místo 90 bodů
3.místo 85 bodů
4.místo 83 bodů
5.místo 82 bodů

…. Ostatní umístění – 1 bod … 86.místo 1 bod

na delší trase (A)
1.místo 150 bodů
2.místo 140 bodů
3.místo 135 bodů
4.místo 133 bodů
5.místo 132 bodů

…. Ostatní umístění – 1 bod … 136.místo 1 bod

na kratší trase (B)
1.místo 80 bodů
2.místo 70 bodů
3.místo 65 bodů
4.místo 63 bodů
5.místo 62 bodů

…. Ostatní umístění – 1 bod … 66.místo 1 bod

na kratší trase (B)
1.místo 130 bodů
2.místo 120 bodů
3.místo 115 bodů
4.místo 113 bodů
5.místo 112 bodů

…. Ostatní umístění – 1 bod … 116.místo 1 bod

Vl.závod dětí
1.místo 30 bodů
2.místo 25 bodů
3.místo 23 bodů
4.místo 21 bodů
5.místo 20 bodů

…. Ostatní umístění – 1 bod … 24.místo 1 bod

Vl.závod dětí
1.místo 40 bodů
2.místo 35 bodů
3.místo 33 bodů
4.místo 31 bodů
5.místo 30 bodů

…. Ostatní umístění – 1 bod … 34.místo 1 bod

Body vložených závodů dětí a trasy A/B v kategorii M a Body závodů v kategorii M3, Z3, E2 a F2 na trase B (kratší) nelze sčítat s body  v kategorií A1. Z1, H1 a D1 na trase A (delší).

JDE O SAMOSTATNOU SOUTĚŽ !!! 

 

Soutěž týmů


Týmem se rozumí účelové seskupení závodníků, kteří jsou pro týmovou soutěž řádně zaregistrováni, mají společný název týmu a svého kapitána.

Tým zakládá kapitán cestou přihlášky na www.galaxy-serie.cz a zaplacením poplatku 1.000,- Kč. na účet 168 378 752/0600, jako variabilní symbol rodné číslo kapitána.

Závodníci musí souhlasit se svým zařazením do týmu.

Tým musí tvořit nejméně 3 závodníci. Maximální počet zaregistrovaných členů týmu nesmí překročit počet 7. Tým může být složen z jezdců všech kategorií ( M.A,B,C,D,E,Z,H,F ) Záleží jen na volbě kapitána z jakých kategorií tým složí.

Z každého závodu (pouze trasa A a B) si tým může započítat maximálně 3 nejlepší bodové zisky svých jezdců, které tito jezdci dosáhli ve svých kategoriích násoben příslušným koeficientem stanoveným pořadatelem série pro danou sezónu.

Pc.

Kategorie

Účast v roce 2013

Koeficient pro soutěž týmů

2014

1

Muži B  30 - 39 let

702

1,00

2

Muži C  40 - 49 let

668

0,99

3

Muži A  19 - 29 let

518

0,97

4

Muži D  50 - 59 let

374

0,95

5

Muži E2  60 a více let

86

0,95

6

Ženy Z  19 - 29 let

179

1,00

7

Ženy H  30 - 39 let

130

0,98

8

Ženy F2  40 a více let

79

0,95

9

Junioři M3  15 - 18 let

264

1,00

10

Juniorky  Z3 15 - 18 let

82

1,00

 

Do celkového hodnocení maraton série se započítává součet všech bodových výsledků týmu na jednotlivých maratonech !

Tým může být založen kdykoliv v průběhu série. Změny v týmu (přihlášení, odhlášení jezdce) nejsou v průběhu série možné! Bodovat mohou pouze jezdci řádně zaregistrovaného týmu a pouze ti, kteří jsou v den závodu na týmové soupisce.

Průběžné pořadí týmové soutěže bude pravidelně aktualizováno na www.galaxy-serie.cz

Nejlepší 3 týmy v celkovém pořadí budou slavnostně vyhlášeny při závěrečném vyhodnocení seriálu.

Celkové pořadí týmů nebude vyhlášeno pouze v případě, kdy se do soutěže zaregistruje méně jak 5 týmů.

ČASOVÝ PLÁN ZÁVODŮ SERIÁLU:

Prezentace:

den předem 19:00 – 21:00 hod
v den závodu 08:00 – 10:30 hod

Start:

trasa A (všechny kategorie) 11:30 hod
trasa B (všechny kategorie) 12:00 hod

vložené závody dětí: 10:00 hod  

*čas startů lze upřesnit pořadatelem závodu

Pořadatel závodu si vyhrazuje právo prioritního startu 30 závodníků na trase A.

OBČERSTVENÍ:
Trasa A: minimálně dvě občerstvovací stanice
Trasa B: minimálně jedna občerstvovací stanice
V cíli (trasy A, B) teplé jídlo, nápoj

CENY:
Jednotlivý závod seriálu: Pro první 3 v každé kategorii.

Seriál:
Pro první 3 v každé kategorii. Slavnostní vyhlášení GALAXY SÉRIE 2014 bude upřesněno.

Závodník, který se zúčastní všech závodů seriálu obdrží volný vstup na slavnostní vyhlášení, slevu 20% na nákup zboží v prodejnách CYKLOŠVEC  Uvedené slevy nelze sčítat.

 

STARTOVNÉ:

Startovné maximální

· 10 dnů PŘEDEM  - 400 Kč
Pro uznání zlevněného startovného je rozhodující

datum doručení částky pořadateli

· NA MÍSTĚ  - 500 Kč


Vložené závody dětí na místě 50,- Kč

- Výši a způsob zaplacení startovného stanoví pořadatel jednotlivých závodů. Ve všech případech uvádějte jako VS číslo vygenerované přihlašovacím systémem. Je možno platit najednou jedním dokladem za více osob, v tom případě zašlete informativní e-amaile na pořadatele série, který bude obsahovat jména včetně příslušných čísel ze systému, KTERÝ VÁM PŘIJDE emailem (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) V POTVRZENÍ O ZAREGISTROVÁNÍ PŘIHLÁŠKY". Originál dokladu o zaplacení startovného vezměte s sebou k prezentaci pro případné reklamace.

Každý jezdec je povinnen přihlásit se do příslušné kategorie podle jeho věku a pohlaví. Nedodržení této povinnosti je důvodem k diskvalifikaci v závodě i v celé sérii.