Pravidla

Přihlásit se, ale i zaplatit do celé Galaxy série 2013 je možné předem do 16.4.2013.

Po tomto datu se bude možné přihlásit, případně zaplatit až v den prvního závodu, tzn. 20.4. 2013 v Tálíně.

Těšíme se na vás,
pořadatelé Galaxy série.

Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR ( k nalezení v ročence MTB a na Svazu cyklistiky ). Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad.
Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že
· bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č.30/2001 Sb.
· závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochrannou přilbou
· v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
· mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
· bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
· souhlasí s tím, aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.Start mládeže do 18 let pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce.

 Finální výsledkové listiny jednotlivých závodů budou vyvěšeny v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u ředitele závodu po zaplacení poplatku ve výši 100,-Kč. O podaném protestu, pokud tomuto nevyhoví kladně sám ředitel závodu, rozhoduje do 7 dnů Sdružení bikových maratonců. Proti jejímu rozhodnutí není odvolání. V případě uznání protestu se poplatek vrací. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebo u pořadatele seriálu nebudou uznány.

Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezentace. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD PRO ZÁVODY GALAXY SÉRIE 2013

Do soutěže se započítávají body dosažené v jednotlivých kategoriích. Trasy jednotlivých závodů zařazených do soutěže jsou rozděleny do 3 skupin podle délky (trasa A, B,vl.závod dětí). Každá trasa závodů má svoje bodové ohodnocení.

Kategorie hodnocené v Galaxy sérii:

Trasa A ( delší ) 
muži A1 - 19 - 29 let 
muži B1 - 30 - 39 let 
muži C1 - 40 - 49 let 
muži D1 -50 avíce let 
ženy Z1 - 19 - 29 let 
ženy H1 - 30 a více let

Trasa B ( kratší ) 
mládež Z3 - juniorky 15 - 18 let 
mládež M3- junioři 15 - 18 let 
muži A2 - 19 - 29 let 
muži B2 - 30 - 39 let 
muži C2 - 40 - 49 let 
muži D2 -50 a59 let 
muži E2 -60 a více let 
ženy Z2 - 19 - 29 let 
ženy H2 - 30 – 39 let 
ženy F2 – 40 a více let 
tandemy TD

Vložené závody dětí: 
U6W děvčata do 6 let 
U6M chlapci do 6 let 
U9W . děvčata 7 - 9 let U9M . 
chlapci 7 - 9 let M1 . 
mladší žáci M1 (10 – 12 let) Z1 . 
mladší žákyně Z1 (10 – 12 let) M2 . 
starší žáci M2 (13 – 14 let) Z2 . 
starší žákyně Z2 (13 – 14 let) 

Závody dětí na koloběžkách 
K1 . děvčata do 9 let 
K2 . chlapci do 9 let 
K3 . děvčata 10 - 14 let 
K4 . chlapci 10 - 14 let

Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků. Pořadatel může vypsat i další kategorie ( družstva, rodinné týmy, … ).

BODOVÁNÍ DO SERIÁLU:

Do celkového hodnocení maraton série se započítává součet pěti nejlepších bodových výsledků na jednotlivých maratónech ( trasa A, B a pro soutěž dětí vl.závod). Při rovnosti bodů v konečném hodnocení rozhoduje věk závodníka (starší závodník bude vyhodnocen jako lepší).

Body závodů v kategorii M3, Z3, E2 a F2 na trase B (kratší) nelze sčítat s body  v kategorií A1. Z1, H1 a D1 na trase A (delší).

JDE O SAMOSTATNOU SOUTĚŽ

Podmínkou pro připsání bodů je dokončení závodu a uvedení v oficiální výsledkové listině.

Protest proti výsledkům každého jednotlivého závodu je možné podat pouze v den konání závodu a to výhradně u ředitele závodu písemně. Pozdější reklamace nebudou uznány. Pořadatelé série neřeší reklamace výsledků jednotlivých závodů.

Reklamaci celkového pořadí soutěže je možné uplatnit výhradně u pořadatele série (novak.tomas.mail@seznam.cz) . Reklamace musí mít písemnou formu (stačí e-mail). Na neodůvodněné stížnosti nebude brán zřetel.

Body mohou být pořadatelem série odebrány závodníkovi i zpětně a to zejména z důvodů, kdy jezdec startoval neoprávněně v jiné než pravidly jemu určené kategorii, a v této kategorii získal body.

Odebrání bodů lze zpětně kromě jiného i za nerespektování povinnosti mít po celou dobu na hlavě přilbu, prokazatelné úmyslné zkrácení trati. 

Na základě bodů dosažených v jednotlivých závodech rozlišujeme 2 základní hodnocení:

a/ Pořadí podle kategorií

b/ Pořadí týmů


Závodníci ve všech kategoriích budou bodově ohodnoceni v jednotlivých závodech mimo mistrovského závodu v Mikulově následovně:

Standardní závod

Mistrovství Galaxy série 2013

na delší trase (A)
1.místo 100 bodů
2.místo 90 bodů
3.místo 85 bodů
4.místo 83 bodů
5.místo 82 bodů

…. Ostatní umístění – 1 bod … 86.místo 1 bod

na delší trase (A)
1.místo 150 bodů
2.místo 140 bodů
3.místo 135 bodů
4.místo 133 bodů
5.místo 132 bodů

…. Ostatní umístění – 1 bod … 136.místo 1 bod

na kratší trase (B)
1.místo 80 bodů
2.místo 70 bodů
3.místo 65 bodů
4.místo 63 bodů
5.místo 62 bodů

…. Ostatní umístění – 1 bod … 66.místo 1 bod

na kratší trase (B)
1.místo 130 bodů
2.místo 120 bodů
3.místo 115 bodů
4.místo 113 bodů
5.místo 112 bodů

…. Ostatní umístění – 1 bod … 116.místo 1 bod

Vl.závod dětí
1.místo 30 bodů
2.místo 25 bodů
3.místo 23 bodů
4.místo 21 bodů
5.místo 20 bodů

…. Ostatní umístění – 1 bod … 24.místo 1 bod

Vl.závod dětí
1.místo 40 bodů
2.místo 35 bodů
3.místo 33 bodů
4.místo 31 bodů
5.místo 30 bodů

…. Ostatní umístění – 1 bod … 34.místo 1 bod

Body vložených závodů dětí a trasy A/B v kategorii M nelze sčítat, jde o samostatnou soutěž.

 

Soutěž týmů


Týmem se rozumí účelové seskupení závodníků, kteří jsou pro týmovou soutěž řádně zaregistrováni, mají společný název týmu a svého kapitána.

Tým zakládá kapitán cestou přihlášky na www.galaxy-serie.cz a zaplacením poplatku 1.000,- Kč. na účet 168 378 752/0600, jako variabilní symbol rodné číslo kapitána.

Závodníci musí souhlasit se svým zařazením do týmu.

Tým musí tvořit nejméně 3 závodníci. Maximální počet zaregistrovaných členů týmu nesmí překročit počet 7. Tým může být složen z jezdců všech kategorií ( M.A,B,C,D,E,Z,H,F ) Záleží jen na volbě kapitána z jakých kategorií tým složí.

Z každého závodu (pouze trasa A a B) si tým může započítat maximálně 3 nejlepší bodové zisky svých jezdců, které tito jezdci dosáhli ve svých kategoriích násoben příslušným koeficientem stanoveným pořadatelem série pro danou sezónu.

muži C - 40 - 49 let                         … 1,00

muži A - 19 - 29 let                         … 0,98

muži B - 30 - 39 let                         … 0,97

muži D - 50 a59 let                        … 0,95

ženy Z - 19 - 29 let                         … 0,95

ženy H2 - 30 – 39 let                        … 0,95

mládež M3- junioři 15 - 18 let           ...1,00

ženy F2 – 40 avíce let                      … 0,98

mládež Z3 - juniorky 15 - 18 let       … 0,95

muži E2 - 60 avíce let                      … 0,95

Do celkového hodnocení maraton série se započítává součet všech bodových výsledků týmu na jednotlivých maratonech !

Tým může být založen kdykoliv v průběhu série. Změny v týmu (přihlášení, odhlášení jezdce) nejsou v průběhu série možné! Bodovat mohou pouze jezdci řádně zaregistrovaného týmu a pouze ti, kteří jsou v den závodu na týmové soupisce.

Průběžné pořadí týmové soutěže bude pravidelně aktualizováno na www.galaxy-serie.cz

Nejlepší 3 týmy v celkovém pořadí budou slavnostně vyhlášeny při závěrečném vyhodnocení seriálu.

Celkové pořadí týmů nebude vyhlášeno pouze v případě, kdy se do soutěže zaregistruje méně jak 5 týmů.

ČASOVÝ PLÁN ZÁVODŮ SERIÁLU:

Prezentace:

den předem 19:00 – 21:00 hod
v den závodu 07:30 – 10:00 hod

Start:

trasa A (všechny kategorie) 11:30 hod
trasa B (všechny kategorie) 12:00 hod

vložené závody dětí: 10:00 hod  

závody dětí na koloběžkách: 12:05 hod
*čas startů lze upřesnit pořadatelem závodu

Pořadatel závodu si vyhrazuje právo prioritního startu 30 závodníků na trase A.

OBČERSTVENÍ:
Trasa A: minimálně dvě občerstvovací stanice
Trasa B: minimálně jedna občerstvovací stanice
V cíli (trasy A, B) teplé jídlo, nápoj

CENY:
Jednotlivý závod seriálu: Pro první 3 v každé kategorii.

Seriál:
Pro první 3 v každé kategorii. Slavnostní vyhlášení GALAXY SÉRIE 2013 bude uskutečněno po ukončení seriálu 26.10. 2013 od 18.00 v JISTEBNICI.

Závodník, který se zúčastní všech závodů seriálu obdrží volný vstup na slavnostní vyhlášení, slevu 20% na nákup zboží v prodejnách CYKLOŠVEC  Uvedené slevy nelze sčítat.

PŘIHLÁŠKA:

- Z důvodů urychlení prezence je možno přihlásit se ke všem závodům celého seriálu vč.přihlášení do soutěže týmů předem do 16. 4. 2013 na stránkách www.galaxy-serie.cz a zaplacením poplatků na účet 168 378 752/0600, jako variabilní symbol uveďte ČÍSLO, KTERÉ VÁM PŘIJDE emailem (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) V POTVRZENÍ O ZAREGISTROVÁNÍ PŘIHLÁŠKY". 


- přihláška jednotlivce k závodům celého seriálu ( kat. M,A,B,C,D,E,Z,H ) … 2 200,-Kč

- cena 1 závodu při přihlášení na celou sérii ... 275,-Kč

- přihlášky týmu k závodům celého seriálu ( kat. M,A,B,C,D,E,Z,H ) … 1.000,-Kč

Závodník po uhrazení uvedeného poplatku je automaticky přihlášen předem na všechny závody seriálu.

Celoseriové startovné při neúčasti v jednotlivém závodě je nepřenosné !!!
 

STARTOVNÉ:

Startovné maximální

· 10 dnů PŘEDEM  - 400 Kč
Pro uznání zlevněného startovného je rozhodující

datum doručení částky pořadateli

· NA MÍSTĚ  - 500 Kč


Vložené závody dětí na místě 50,- Kč

- Výši a způsob zaplacení startovného stanoví pořadatel jednotlivých závodů. Ve všech případech uvádějte jako variabilní symbol svoje rodné číslo. Je možno platit najednou jedním dokladem za více osob, v tom případě zašlete informativní e-amaile na pořadatele série, který bude obsahovat jména včetně pčíslušného variabilního symbolu KTERÝ VÁM PŘIJDE emailem (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) V POTVRZENÍ O ZAREGISTROVÁNÍ PŘIHLÁŠKY". Originál dokladu o zaplacení startovného vezměte s sebou k prezentaci pro případné reklamace.

Každý jezdec je povinnen přihlásit se do příslušné kategorie podle jeho věku a pohlaví. Nedodržení této povinnosti je důvodem k diskvalifikaci v závodě i v celé sérii. 

 

2022